Yleistä

Pörssäri on Tuomas Kiviluodon ja Atte Myllylän ylläpitämä sähköinen palvelu (viitataan jäljempänä termillä "Palvelu"). Ylläpitäjiin viitataan tässä asiakirjassa jäljempänä termillä "Palveluntuottaja".

Pörssäri on tarkoitettu ensisijaisesti yksityishenkilöiden käyttöön (viitataan jäljempänä termillä "Käyttäjä").

Pörssäri on ensisijaisesti asetusportaali, missä määritetyt asetukset välitetään Shelly-releiden tai muiden ohjelmoitavien mikrokontrollerien (esim. Raspberry Pico W) avulla Käyttäjän sähkölaitteisiin. Palvelun käyttö on sallittua vain Palveluntuottajan hyväksymiä laitteita käyttäen (viitataan jäljempänä termillä "Laitteet"). Listan sallituista laitteista saa Palveluntuottajalta, ja se voidaan myös tarjota tällä sivustolla.

Pörssäri-palvelun käyttäminen edellyttää, että palveluun rekisteröitynyt käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä dokumentissa lueteltuja ehtoja. Käyttäjän on tutustuttava näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista. Käyttäjän on hyväksyttävä Palvelun käyttöehdot voidakseen käyttää Palvelua.

Palvelun käyttö on Käyttäjälle pysyvästi maksutonta.

Palveluntuottajan yhteystiedot:

Tuomas Kiviluoto: tuomas(at)porssari.fi

Atte Myllylä: atte(at)porssari.fi

Palvelun tarkoitus ja käyttäjän rooli

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän sähkökäyttöisten lämmitys- tai muiden laitteiden ohjaukseen Nord Poolin rajapinnassaan tarjoaman Spot-hinnan ja/tai sääennusteeseen perustuvan ohjausalgoritmin perusteella. Ohjaus välitetään Palveluun yhteydessä olevien Laitteiden avulla.

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän Laitteiden hallintaan siinä laajuudessa, kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Palveluntuottajalla on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa. Palvelun kautta Käyttäjällä on esimerkiksi mahdollisuus asettaa aikaperusteisia ohjauksia, sääennustukseen perustuvia ohjauksia sekä sähkön hintaan perustuvia ohjauksia Laitteille.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Palvelun käyttöehtojen, lain, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntarjoajille sekä kolmansille osapuolille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta. Palveluntuottajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua.

Rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Palvelun Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Palvelu on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja aina Palveluun kirjauduttaessa Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä ajantasaisuudesta. Käyttäjä voi ylläpitää matkapuhelinnumeroaan sekä sähköpostiosoitettaan Palvelussa. Näitä tietoja voidaan käyttää sähköisen asioinnin välineinä, kuten sähköpostilla tai tekstiviestillä toimitettujen ilmoitusten (”heräteviesti”) lähettämiseksi.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa Käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Palveluntuottajan kirjallista lupaa. Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden evätä Palvelu käyttäjältä.

Käyttäjä voi tallentaa palveluun yhteystietojensa lisäksi omistamaansa kiinteistöön liittyviä tietoja, kuten kiinteistön neliömäärä, rakennusmateriaali, kiinteistön sijaintikoordinaatit jne. Käyttäjän tallentamat tiedot ovat Palveluntuottajan saatavilla, ja niitä voidaan tunnisteettomana käyttää edelleen palvelun kehittämiseen.

Palvelun käyttäminen on Käyttäjälle maksutonta tai maksullista kulloinkin voimassa olevien käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli Palveluntuottaja muuttaa osan Palvelun toiminnallisuuksista maksulliseksi, koskee kyseinen muutos ainoastaan kyseisen muutoksen jälkeen rekisteröityneitä käyttäjiä.

Tekijänoikeus

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntuottajalle.

Palvelun tai Palvelussa saatavissa olevan aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten.

Käytettäessä Palvelua Sopimuksen sallimassa laajuudessa on aina mainittava Palveluntuottajan nimi. 

Palvelun sisältämät Yhteistyökumppaneiden palvelut

Palvelu saattaa sisältää ja sen kautta saattaa olla saavutettavissa myös Yhteistyökumppaneiden ja/tai Käyttäjän itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista kukin Yhteistyökumppani ja/tai Käyttäjä vastaa itse. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelusta löytyvästä tai sieltä linkitetystä Yhteistyökumppaneiden tai Käyttäjän tuottamasta ja julkaisemasta sisällöstä tai tarjoamasta palvelusta.

Yhteistyökumppaneiden palveluiden käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä Palvelun käyttöönoton yhteydessä. Jos Käyttäjä peruuttaa Palvelun käytön, myös mahdollisuus käyttää Yhteistyökumppaneiden palveluita voi peruuntua. Käyttäjän henkilö- ja yhteystietoja voidaan siirtää Palvelusta Yhtiökumppaneiden palveluihin, jos se on tarpeellista Yhteistyökumppaneiden palveluiden käyttämiseksi. Henkilö- ja yhteystietoja voidaan siirtää myös Yhteistyökumppaneiden palveluista Palveluun yhteystietojen yhtenäisyyden varmistamiseksi.

 

Vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva internet-yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä kaikista Palvelun käytön aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä vastaa Palveluun ilmoittamansa matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Käyttäjä vastaa siitä, että Palveluun lisätyt Laitteet on asennettu voimassa olevan sähköasennuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä vastaa Laitteiden oikeasta toiminnasta sekä huollosta. Käyttäjä vastaa siitä, että Laitteet on asennettu sellaisella tavalla, että Palvelun ollessa teknisen vian tai muun syyn vuoksi poissa toiminnasta ei Käyttäjän laitteille tai kiinteistölle aiheudu haittaa.

Käyttäjän palveluun liittämien Laitteiden on oltava asennettuna Käyttäjän omistuksessa tai hallinnassa olevaan kiinteistöön. 

Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajan Palvelussa esitettävien tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti, ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksella palvelun etusivulla.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Laitteille aiheutuneista vahingoista tai niiden ohjaamille sähkölaitteille aiheutuneista vahingoista.

Palveluntarjoaja pyrkii parhaimmalla mahdollisella tavalla säilyttämään Käyttäjän tekemät ohjausasetukset. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa mahdollisten asetusten häviämisestä ja siitä aiheutuvasta Laitteiden toimintahäiriöistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

Henkilötietojen käyttö

Palveluntuottaja tallentaa Käyttäjän antamia henkilötietoja (mm. nimi, osoite ja puhelinnumero) ja Käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia muita tunnistetietoja henkilörekisteriin, jotka on määritetty tarkemmin tietosuojaselosteessa. Tietoja voidaan käyttää Palveluntuottajan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä Palvelun kehittämiseen. Palveluntuottaja ei luovuta Käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta.

Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Palveluntuottaja noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/678) ja tietosuojalakia (1050/2018) sekä hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Käyttöehtojen muutos

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti, milloin tahansa, oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä lopettamalla Palvelun käyttämisen.